چگونه بر دیگران اثرمثبت بگذاریم؟

رای دهی:  / 10
ضعیفعالی 

چگونه بر دیگران اثر مثبت بگذاریم؟

برگرفته از کتاب شک نکنید!ارتباط همه چیز است...

نویسنده هادی معماری(پژوهشگر،نویسنده،مدرس و متخصص توانمندسازی فردی/شغلی)

کارهایی که با آن دیگران را همراه و موافق خود می کنیم؟

1-      همواره لبخند بزن(لبخند واقعی غوغا می کند)

2-      تشویق و قدر دانی کردن با احساس

3-      انتقاد و سرزنش نکردن(بهانه گیر نباشیم به خصوص الکی)

4-      اول به نیاز های طرف مقابل توجه کنیم و برطرف کنیم نه نیاز های خود را ( در ارتباط صحیح مهم نیست من چی دوست دارم مهم،علایق تو است)

5-      به طرف مقابلتان علاقه نشان دهید نه ظاهری(گوش کردن واقی،نگاه عمیق و...)

6-      اورا با اسم کوچک صدا بزن

7-      کاری کن که فرد احساس مهم بودن کند.

8-      نصیحت کردن ممنوع( هیچ کس دوست ندارد نصیحت شود)

 www.CMTMC.ir

Share