لبخند بزنید

رای دهی:  / 1
ضعیفعالی 

لبخند بزنید

             تا بهتون بگم چرا؟؟؟؟

Smileلبخند جذابتان می کند.

Smileلبخند حال و هوایتان را تغییر می دهد

Smileلبخند مسری است.

Smileلبخند زدن استرس را از بین می برد.

Smileلبخند زدن سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند.

Smileلبخند زدن فشار خونتان را پایین می آورد.

Smileلبخند زدن اندورفین،سروتونین و مسکن های طبیعی بدن را آزاد می کند.

Smileلبخند زدن چهره تان را جوانتر نشان می دهد.

Smileلبخند زدن باعث می شود موفق به نظر برسید.

Smileلبخند زدن کمک می کند مثبت اندیش باشید.                      

                                                                    هادی معماری

www.CMTMC.ir

Share